Algemene voorwaarden 

VossCoaching, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64880702, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.VossCoaching.nl.

 

1. Coaching

1.1 De coach biedt effectieve begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van de cliënt. 1.2 De cliënt kan te allen tijde contact opnemen met de coach in het geval van vragen en/of onduidelijkheden.

1.3. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Het slagen van het coachingstraject is in grote mate afhankelijk van de eigen inzet van de cliënt. De coach verwacht een actieve en open houding. Tevens verwacht de coach dat de cliënt zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn en dat de cliënt voor zover mogelijk eventuele huiswerkopdrachten uitvoert.

 

2. Vastlegging gegevens en geheimhouding

2.1 De aantekeningen die gemaakt worden tijdens de sessie zijn te alle tijden beschikbaar voor de cliënt.

2.2 Informatie wordt nooit aan derden verstrekt tenzij de cliënt dit verzoekt; wel behoudt de coach zich het recht voor collegiaal overleg.

 

3.Duur, tijd en plaats

3.1 Voor het bereiken van de gestelde doelen is een traject afgesproken. De doelen en het aantal sessies kunnen indien nodig en met wederzijds goedvinden tussentijds aangescherpt of bijgesteld worden.

3.2 Een intakegesprek bij onze coaches duurt gemiddeld 45 minuten. Een regulier gesprek duurt gemiddeld 60 minuten.

3.3 De sessies vinden op verschillende locaties plaats. In het geval van coaching is de voorkeur van de cliënt leidend, maar zal dit in overleg met de coach plaatsvinden. 

3.4 Kan de cliënt onverhoopt niet aanwezig zijn voor een gemaakte afspraak, dan dient de cliënt de coach 24 uur van te voren te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Lukt dit niet dan zullen de kosten voor de desbetreffende sessie (25%) in rekening worden gebracht.

 

4. Honorarium en wijze van betaling

4.1 Het honorarium is afhankelijk van de coach of behandelaar en altijd inclusief voorbereiding en verslaglegging. 

4.2 Wijze van betaling:

Facturatie geschiedt na afloop van elke sessie of vooraf in het geval van een coachingspakket. De factuur zal per e-mail worden verzonden en dient binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan.

 

5. Beëindiging coachingstraject

5.1Verslavingsproblematiek, (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen of onvoldoende commitment vormen contra-indicaties voor het aangaan van een coachingstraject. Indien tijdens het coachingstraject blijkt dat hier sprake van is, kan dit reden zijn om het coachingstraject te beëindigen.

5.2 Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om het coachingstraject op elk gewenst moment te beëindigen. Beëindiging dient wel te worden toegelicht. Beëindiging laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen onverlet.

6 Inhoud 

Het is niet toegestaan om (gedeelten) van de website www.VossCoaching.nl openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

VossCoaching streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

VossCoaching aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is VossCoaching niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

VossCoaching heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede mentale gezondheid en/of het herstel daarvan. 

VossCoaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.